Track record

Hieronder vindt u diverse voorbeelden van de ervaring en deskundigheid van onze advocaten in gerenommeerde zaken waarin ze betrokken zijn (geweest).

 • Namens Vleems verweer gevoerd in een door FNV aangespannen cassatieprocedure over de vraag of de faillissementsuitzondering inzake overgang van onderneming van toepassing is op een beweerdelijk voorbereide doorstart. De zaak hangt samen met de HvJ EU uitspraken inzake Smallsteps en Heiploeg. Het cassatieberoep van FNV is verworpen.

 • Namens het Vietnamese Vert een schadevordering ingesteld tegen G-Star wegens onterechte opzegging van leveringsovereenkomsten. De rechtbank heeft geoordeeld dat G-Star aansprakelijk is, mede vanwege de door G-Star gehanteerde ESG normen. De rechtbank moet nog oordelen over de omvang van de schade.

 • Namens Heredium verzocht om voorlopige getuigenverhoren inzake verliezen van Ierse investeerders in een door Rabobank beheerd vastgoedfonds wegens mogelijk onnodige verkoop van al het vastgoed (welk vastgoed vervolgens tientallen miljoenen in waarde is gestegen). De zaak draait onder meer om de uitleg van de forumkeuze in de settlement agreement en de vraag in hoeverre naar Iers recht derdenbedingen mogelijk zijn. Verzoek deels toegewezen, het hof zal nog oordelen over de rest van het verzoek.

 • Op aanwijzing van de deken namens het Russische SBK Art onder meer twee cassatieprocedures ingesteld tegen Fortenova inzake de vraag of bevriezing van de door SBK Art gehouden certificaten (met een waarde van EUR 400 mln) onder de EU sancties ook inhoudt dat de stemrechten zijn bevroren.

 • Een vastgoedvennootschap in meerdere procedures vertegenwoordigd tegen Japanse claims van onder meer EUR 15 mln, leidende tot twee gunstige uitspraken.

 • Een Turkse staatsbank succesvol vertegenwoordigd in een procedure waarbij eiser vorderde dat de Turkse bank het stemrecht op de aan haar (wegens een omvangrijk krediet) verpande aandelen niet mocht uitoefenen als dit niet zag op executie.

 • Namens een holdingmaatschappij (die voor meer dan EUR 700 mln aan beursgenoteerde obligaties had uitgegeven) in meerdere zaken verweer gevoerd tegen enkele obligatiehouders die vervroegde aflossing eisten omdat de bedragen waren doorgeleend aan een inmiddels failliete mondiale beleggingsonderneming, alwaar ruim EUR 2,5 miljard buiten de groep lijkt te zijn geplaatst.

 • Namens Lioncross hoger beroep ingesteld tegen het oordeel dat een vordering van EUR 50 mln (ter zake van miljardentransacties aan derivaten) is afgewezen omdat documenten vervalst zouden zijn.

 • Namens een bestuurder verweer gevoerd tegen een vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid ter grootte van maar liefst EUR 500 mln op grond van onder meer internationale Paulianeuze transacties.

 • Namens een beurshandelaar verweer gevoerd tegen vorderingen op grond van beweerdelijk toegezegde aandelen en een beweerdelijke afnameplicht bij een leaverbepaling.

 • Namens een koper succesvol verweer gevoerd tegen schadevorderingen vanwege het eenzijdig afwijken afgeweken van de koopovereenkomst door middel van aanpassing koopsommen, cessies, verrekeningen en dividendbelastingcorrecties.

 • Namens een aansprakelijkgestelde bestuurder succesvol een beroepsaansprakelijkheid van een derde ingesteld.

 • Namens een Cypriotische aandeelhouder succesvol verweer gevoerd tegen de erkenning en tenuitvoerlegging van een Duits arbitraal vonnis.

 • Namens beweerdelijk feitelijk bestuurders en belanghebbenden van Chinese entiteiten succesvol verweer gevoerd tegen gevorderde ge- en verboden en dwangsommen.

 • Meerdere enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer.

 • Meerdere cassatieprocedures bij de Hoge Raad.

 • Meerdere zaken namens diverse eisers op grond van beroepsaansprakelijkheid van advocaten, accountants en notarissen.

 • Meerdere zaken namens veelal gedaagden op grond van bestuurdersaansprakelijkheid.

 • Meerdere herstructureringen als oplossing voor (dreigende) geschillen tussen aandeelhouders, met banken of andere financiers of met toetredende investeerders.